Prowincja Chrystusa Króla

Wyższe Seminarium Duchowne

Zarząd Generalny SAC

Zjednoczenie

Prowincja Zwiastowania Pańskiego

Instytut Pallottiego

Artykuł 2: Główne zadania Stowarzyszenia

205.

Apostolstwo ludzi świeckich

Troszcząc się o rozwój apostolskiego posłannictwa ludzi świeckich, mamy starać się o takie ich inspirowanie i formowanie, aby ich wkład w życie Kościoła był bardziej owocny na wszystkich poziomach: parafialnym, diecezjalnym i między diecezjalnym, oraz aby poprzez świadectwo własnego życia przepa-jali świat duchem Chrystusowym.

Mamy także starać się o apostolską formację grup już istniejących, podtrzymywanie ich w dotychczasowym działaniu, jak również o tworzenie - gdzie to jest możliwe - nowych grup wchodzących w skład Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

206.

Inicjatywy ekumeniczne

Wypełniając pragnienie Chrystusa: „Aby stanowili (...) jedno" (J 17, 11 i 21), podejmujemy inicjatywy ekumeniczne i' staramy się popierać wszelkie wysiłki zmierzające do zjednoczenia chrześcijan. Nasza praca na tym polu powinna być przeniknięta wielkim szacunkiem dla działania Ducha Świętego w innych wspólnotach chrześcijańskich.

Ponadto powinniśmy zachęcać wiernych do modlitw o jedność i skłaniać ich do tego, aby podchodzili do chrześcijan innych wyznań w duchu braterskiej miłości.

207.

Działalność misyjna

Służąc misyjnym zadaniom Kościoła, Stowarzyszenie nasze troszczy się o to, aby nieść Ewangelię ludziom, którzy jeszcze jej nie znają.

W trudzie krzewienia Kościoła misjonarze powinni przystosować się do sposobu życia kraju, w którym pracują, i wcielać w życie wspólnot chrześcijańskich wszystko to, co jest wartościowe w miejscowej kulturze. Równocześnie - jeżeli okoliczności tego wymagają - powinni starać się wszelkimi sposobami angażować się w polepszanie warunków socjalnych i kulturalnych.

Misjonarze powinni też dążyć do tego, aby nowi chrześcijanie jak najszybciej zrozumieli apostolski charakter chrześcijańskiego powołania i przystąpili do współpracy w apostolstwie.

Obowiązkiem misjonarzy jest troska o pielęgnowanie powołań do specjalnych apostolskich zadań w Kościele, a szczególnie - o przygotowanie miejscowego kleru.

Zadaniem Sekretariatu ds. Misji jest budzenie zainteresowania misjami w całym Stowarzyszeniu, jak również koordynowanie różnych form pomocy dla powierzonych Stowarzyszeniu terenów misyjnych i wspieranie misjonarzy w ich działalności.

208.

Troska o niewierzących

W duchu żywej wiary pragniemy nawiązywać łączność z tymi ludźmi, którzy w naszych czasach utracili wrażliwość na Boga albo jej zgoła nie mają.

Biorąc udział w ich życiu i pracy, staramy się z nimi utrzymywać więzy solidarności i wspólnie dążyć do budowania bardziej sprawiedliwego świata.

W ten sposób ułatwiamy im odnalezienie drogi wiodącej do Chrystusa i Kościoła.

209.

Apostolstwo społeczne

Stowarzyszenie nasze pragnie włączać się w krzewienie sprawiedliwości społecznej według zasad Ewangelii. Dlatego w prowadzeniu pracy apostolskiej jest ono otwarte na potrzeby grup społecznie zaniedbanych, jakimi są: ubodzy, chorzy, ludzie starzy oraz ci wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób stają się przedmiotem społecznej dyskryminacji. Równocześnie stara się tak kształtować ludzi świeckich, aby podejmowali oni odnowę porządku społecznego jako właściwe sobie zadanie.

210.

Środki masowego przekazu w służbie apostolstwa

W miarę swych możliwości Stowarzyszenie popiera zakładanie i wykorzystywanie społecznych środków przekazu oraz wszystkich innych środków, które w szczególny sposób mogą służyć krzewieniu Ewangelii i chrześcijańskich wartości.