Prowincja Chrystusa Króla

Wyższe Seminarium Duchowne

Zarząd Generalny SAC

Zjednoczenie

Prowincja Zwiastowania Pańskiego

Instytut Pallottiego

Kościoły oficjalnymi partnerami dialogu z UE

Unia Europejska szanuje status Kościołów przyznany im na mocy prawa krajowego. Nie narusza tego statusu i prowadzi z nimi otwarty, przejrzysty i regularny dialog. Zasadę tę wprowadza artykuł 17 wchodzącego dziś w życie Traktatu z Lizbony.

Wszystkie biura prasowe konferencji biskupów wchodzących w skład Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) publikują informację prasową tejże Komisji.

Informacja prasowa Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej

Z dniem 1 grudnia 2009 roku wchodzi w życie Traktat z Lizbony. Oprócz reform instytucjonalnych, Traktat ten wprowadza do prawa pierwotnego Unii Europejskiej artykuł 17 o dużym znaczeniu dla Kościołów. Czytamy w nim, że Unia szanuje status przyznany na mocy prawa krajowego kościołom i stowarzyszeniom lub wspólnotom religijnym w Państwach Członkowskich i nie narusza tego statusu. Unia szanuje również status organizacji światopoglądowych i niewyznaniowych przyznany im na mocy prawa krajowego. Uznając tożsamość i szczególny wkład tych kościołów i organizacji, Unia prowadzi z nimi „otwarty, przejrzysty i regularny” [1] dialog.

Dzięki temu artykułowi, Kościoły i związki wyznaniowe będą mogły wzmocnić dialog z Komisją Europejską, Radą i Parlamentem, co pozwoli im efektywniej uczestniczyć w europejskim życiu politycznym.

Kościoły zostaną włączone do krytycznego i konstruktywnego dialogu z europejskimi decydentami politycznymi. Inspiracją do takiej postawy jest Katolicka Nauka Społeczna.

Dzisiaj, w przededniu nowej dekady, istnieją pilne wyzwania, będące przedmiotem troski zarówno Unii Europejskiej, jak i Kościołów: wspieranie godności każdego człowieka, solidarności z najsłabszymi w naszym społeczeństwie, gospodarka, która stawia człowieka w centrum, solidarność między pokoleniami oraz z krajami rozwijającymi się, zmiany klimatyczne i ochrona stworzenia, kwestia przyjmowania migrantów i dialog międzykulturowy.

W związku z tymi wyzwaniami, Kościoły w Europie doceniają znaczenie dialogu z Unią Europejską, jako narzędzia skuteczniejszego tworzenia wspólnoty narodów i wartości, świadomych swojej odpowiedzialności, zjednoczonych i serdecznych.

W ostatnich latach, praktyka dialogu instytucji europejskich z Komisją Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) i partnerami ekumenicznymi, miała miejsce. Dzięki temu dialogowi, wzajemne zaufanie instytucji europejskich oraz Kościołów wzrosło. COMECE pragnie, aby na podstawie artykułu 17, dialog ten został pogłębiony i zintensyfikowany. COMECE zwraca się do Kościołów i chrześcijan z całej Europy, aby wykorzystali tę szansę, w oparciu o ich wiedzę i człowieczeństwo i wnieśli wkład do projektu europejskiego.

COMECE, wraz z partnerami z ekumenicznymi z CEC (Konferencja Kościołów Europejskich), przedstawi wkrótce konkretne propozycje Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w sprawie sposobów rozwijania tego dialogu w ramach regularnej praktyki instytucjonalnej.

[1] Artykuł 17 (wcześniej art. I-52): Status kościołów i organizacji niewyznaniowych

  • 1. Unia szanuje status przyznany na mocy prawa krajowego kościołom i stowarzyszeniom lub wspólnotom religijnym w Państwach Członkowskich i nie narusza tego statusu.
  • 2. Unia szanuje na równi status organizacji światopoglądowych i niewyznaniowych przyznany im na mocy prawa krajowego.
  • 3. Uznając tożsamość i szczególny wkład tych kościołów i organizacji, Unia utrzymuje z nimi otwarty, przejrzysty i regularny dialog.

BP KEP / maz [2009-12-01]